Welkom bij 3M Juridisch Advies

In 2002 startte ik mijn juridisch adviesbureau. mr maarten mathon leidde tot de naam 3M Juridisch Advies.

Mijn juridische achtergrond, specialisatie in het ambtenarenrecht, gecombineerd met kennis en ervaring op het gebied van Personeel en Organisatie en ruime ervaring als manager biedt me al meer dan 15 jaar gevarieerde opdrachten bij uiteenlopende opdrachtgevers. Altijd aan werkgeverszijde en hoofdzakelijk voor diverse overheidssectoren, maar ook voor particuliere organisaties in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs.

De combinatie van werken als zelfstandig extern adviseur én in dienst van organisaties levert waardevolle inzichten op die een meerwaarde vormen waar zowel mijn opdrachtgevers als werkgevers voordeel van hebben.

U kunt rekenen op hoogwaardig juridisch advies op het brede terrein van het ambtenarenrecht, maar ook het onderwijsrecht en de wetgeving die door provincies en gemeenten wordt uitgevoerd is vertrouwd terrein. Brede kennis van het bestuursrecht spreekt voor zich. Ik ben flexibel, betrouwbaar, resultaatgericht en beschik over ruime ervaring ook binnen politiek/bestuurlijke omgevingen.

Ik kan u van dienst zijn als voorzitter of lid van hoor- en adviescommissies, zoals bezwaren- en/of klachtencommissies, maar ook als vertegenwoordiger van een bestuursorgaan in een bestuurlijke of gerechtelijke procedure. Opdrachtgevers worden ook geadviseerd over reorganisaties, taakstellingen en rechtsposities bij bijvoorbeeld overheidsfusies, overgang naar andere bestuursorganen en privatisering. Ook voer ik diverse onderzoeksopdrachten uit op het gebied van integriteit en omgangsvormen.

Voor allerhande rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken, maar ook bij complexe en/of delicate personeelsaangelegenheden zoals disfunctioneren of ontslag bent u bij mij aan het goede adres.

Ik hecht aan intensief contact met opdrachtgevers en vind het belangrijk uw organisatie goed te (leren) kennen en concrete, oplossingsgerichte adviezen in samenspraak op te stellen. Evaluatie van projecten vormt een standaard onderdeel van opdrachten. Vooraf krijgt u altijd een uitgewerkte offerte, afgestemd op uw specifieke behoeften.

Ik maak deel uit van diverse beroepsverenigingen en samenwerkingsverbanden zoals Ondernemende juristen en de Nederlandse juristen Vereniging. Ik ben bestuurslid van de Vereniging van Ambtenaar en Recht.

Uit overtuiging werk ik als zelfstandige zonder personeel. U hebt voor alles één aanspreekpunt. Of het nu om een offerte of de uitvoering van werkzaamheden zelf gaat of om het onderhouden van de relatie met u als klant: er zijn geen tussenschakels en interne communicatiestoornissen kunnen niet voorkomen.

Profiel

Nederlands recht studeerde ik eerst aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en daarna aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als gerechtssecretaris leerde ik het métier van jurist door rechtsvragen te onderzoeken en vonnissen en uitspraken te schrijven. Als (proces)jurist bij vakbond ABVAKABO FNV wist ik mijn zaken goed te presenteren en verdedigen bij rechtbanken. Later als bedrijfsjurist behandelde ik naast allerhande civielrechtelijke en verenigingsrechtelijke vraagstukken klachten en claims van ambtenaren over de kwaliteit van de (juridische) dienstverlening aan vakbondsleden. Ik trad op als secretaris van klachten- en geschillencommissies en werkte met diverse functiewaarderingssystemen.

Verrijkt met die kennis werd ik gevraagd als hoofd Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie, Overlegzaken en Arbo bij de Concerndirectie Personeel en Organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik startte toen ook mijn adviesbureau 3M Juridisch Advies. Bij dat ministerie werd ik intussen manager van het Expertisecentrum voor Adviescolleges, -raden en Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO's) en na het Kabinetsbesluit tot oprichting van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) [een fusie van de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees] werd ik projectleider voor de personele inrichting. Nadat het Kabinet besloot de VWA onder de verantwoordelijkheid te brengen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd ik verantwoordelijk voor de overgang van het personeel van de VWA naar het toenmalige ministerie van LNV. Niet lang daarna werd ik manager Personeel en Organisatie van de VWA.

Na zes jaar bij de VWA te hebben gewerkt onderzocht ik of het volledig als zelfstandige werken zou bevallen. Ik nam ontslag en werkte een jaar voor talloze organisaties waaronder de Belastingdienst. Daar behandelde ik arbeidsrechtelijke en rechtspositionele vraagstukken en deed integriteitonderzoeken. Die periode bevestigde dat de combinatie van werken in loondienst en als zelfstandige me beter bevalt. Bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland werd ik Chef Bureau Juridische Zaken en gaf leiding aan een team van zeer deskundige en ervaren medewerkers. Na 15 maanden vroeg de Kwartiermaker Nationale Politie mij de juridische functie van de Korpsstaf te bouwen. Ik werk nu als hoofd juridische zaken van de nationale politie en combineer dat met mijn werk als zelfstandig adviseur.

Opdrachten

3M Juridisch advies werkt(e) ondermeer voor:

Diverse diensttakken en stadsdelen van de gemeente Amsterdam, diverse gemeenten van klein tot groot, de Belastingdienst, diverse regionale politiekorpsen, de Stichting Nationale Vrijwilligers, diverse Agentschappen van de rijksoverheid, provincies, organisaties in de Sociale Werkvoorziening, de Consumentenbond, welzijnsorganisaties en besturen van (hoger) onderwijs instellingen.

Op freelance basis is 3M Juridisch advies verbonden met een deskundig juridisch adviesbureau op het gebied van het ambtenarenrecht.


Download hier het Curriculum Vitae van Maarten Mathon in PDF formaat
Download Curriculum Vitae

Contact

U kunt contact met mij opnemen op verschillende wijzen:

Telefoon 06 - 55 77 69 96
Post Postbus 10488
2501 HL Den Haag
E-mail info@3Mjuridischadvies.nl

Heeft u vragen, dan kom ik graag naar u toe voor een gesprek over wat 3M Juridisch advies voor u kan betekenen.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 6632. Een exemplaar wordt u kosteloos per e-mail toegezonden op uw verzoek.