Welkom bij 3M Juridisch Advies

In 2002 startte ik mijn juridisch adviesbureau. mr maarten mathon leidde tot de naam 3M Juridisch Advies.

Mijn juridische achtergrond, specialisatie in het ambtenarenrecht, gecombineerd met kennis en ervaring op het gebied van Personeel en Organisatie en ruime ervaring als manager maakt dat ik al meer dan 10 jaar gevarieerde opdrachten verricht bij uiteenlopende opdrachtgevers. Altijd aan werkgeverszijde en vrijwel uitsluitend voor overheden in diverse sectoren.

Door de combinatie van werken als zelfstandig, veelal extern, adviseur en door ook in dienst van organisaties te werken, blijf ik van binnen naar buiten kijken en van buiten naar binnen. Dat levert fraaie inzichten op die een meerwaarde vormen waar mijn opdrachtgevers en werkgevers voordeel van hebben.

U kunt rekenen op hoogwaardig juridisch advies op het brede terrein van het ambtenarenrecht. Ik ben flexibel, betrouwbaar, resultaatgericht en beschik over ruime ervaring ook binnen politiek/bestuurlijke omgevingen.

Ik kan u van dienst zijn als voorzitter of lid van bezwaren- en/of klachtencommissies, maar ook als vertegenwoordiger van een bestuursorgaan in een bestuurlijke of gerechtelijke procedure. Opdrachtgevers worden ook geadviseerd over reorganisaties, taakstellingen en rechtsposities bij bijvoorbeeld overheidsfusies, overgang naar andere bestuursorganen en privatisering.

Voor allerhande rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken, maar ook bij complexe en/of gevoelige personeelsaangelegenheden zoals arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren of ontslag bent u bij mij aan het goede adres.

Ik hecht aan intensief contact met opdrachtgevers en vind het belangrijk uw organisatie goed te (leren) kennen en concrete, oplossingsgerichte adviezen in samenspraak op te stellen. Evaluatie van projecten vormt een standaard onderdeel van opdrachten. Vooraf krijgt u altijd een uitgewerkte offerte, afgestemd op uw specifieke behoeften.

Uit overtuiging werk ik als zelfstandige zonder personeel. Ik maak deel uit van diverse beroepsverenigingen en samenwerkingsverbanden zoals Ondernemende juristen, Vereniging van Ambtenaar en Recht en de Nederlandse juristen Vereniging.

U hebt voor alles één aanspreekpunt. Of het nu om een offerte of de uitvoering van werkzaamheden zelf gaat of om het onderhouden van de relatie met u als klant gaat: Er zijn geen tussenschakels en interne communicatiestoornissen kunnen niet voorkomen.

Profiel

Nederlands recht studeerde ik. Eerst aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en daarna aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na het doctoraal examen maakte ik als gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam kennis met het vak van jurist. Ik schreef vonnissen en deed onderzoek naar rechtsvragen. Twee jaar later startte ik bij ABVAKABO FNV en werkte als (proces)jurist/belangenbehartiger voor Rijksambtenaren. Vervolgens werd ik er de eerste bedrijfsjurist. Naast allerhande civielrechtelijke en verenigingsrechtelijke vraagstukken beoordeelde ik ondermeer de kwaliteit van de (juridische) dienstverlening aan vakbondsleden, behandelde klachten van leden (o.a. als secretaris van klachtencommissies) en deed kennis op van diverse functiewaarderingssystemen.

Verrijkt me die kennis werd ik gevraagd als hoofd Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie, Overlegzaken en Arbo bij de Concerndirectie Personeel en Organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik startte toen ook mijn adviesbureau 3M Jujridisch Advies. Bij dat ministerie werd ik intussen manager van het Expertisecentrum voor Adviescolleges, -raden en Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO's) en na het Kabinetsbesluit tot oprichting van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), een fusie van de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, projectleider voor de personele inrichting. Nadat het Kabinet besloot de VWA onder de verantwoordelijkheid te brengen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd ik verantwoordelijk voor de overgang van het personeel van de VWA naar het toenmalige ministerie van LNV. Niet lang daarna werd ik manager Personeel en Organisatie van de VWA.

Na zes jaar bij de VWA te hebben gewerkt onderzocht ik of het volledig als zelfstandige werken zou bevallen. Ik nam ontslag en werkte een jaar voor de Belastingdienst te Apeldoorn en behandelde arbeidsrechtelijke en rechtspositionele vraagstukken en deed integriteitonderzoeken. Dat jaar bevestigde dat de combinatie van werken in loondienst en als zelfstandige me beter bevalt. Ik vond een baan als Chef Bureau Juridische Zaken bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Na 15 maanden werd ik gevraagd de bij de Kwartiermaker Nationale Politie de juridische functie van de Korpsstaf te bouwen. Ik combineer dat nog altijd met mijn werk als zelfstandig adviseur..

Opdrachten

3M Juridisch advies werkt(e) ondermeer voor:

Diverse diensttakken en stadsdelen van de gemeente Amsterdam, diverse gemeenten van klein tot groot, de Belastingdienst, diverse politiekorpsen, de Stichting Nationale Vrijwilligers, diverse Agentschappen van de rijksoverheid, provincies, organisaties in de Sociale Werkvoorziening, de Consumentenbond, welzijnsorganisaties en besturen van (hoger) onderwijs instellingen.

Op freelance basis is 3M Juridisch advies verbonden met een deskundig juridisch adviesbureau op het gebied van het ambtenarenrecht.


Download hier het Curriculum Vitae van Maarten Mathon in PDF formaat
Download Curriculum Vitae

Contact

U kunt contact met mij opnemen op verschillende wijzen:

Telefoon 070 - 324 7223
Mobiel 06 - 55 77 69 96
Post Postbus 10488
2501 HL Den Haag
E-mail info@3Mjuridischadvies.nl

Heeft u vragen, dan kom ik graag naar u toe voor een gesprek over wat 3M Juridisch advies voor u kan betekenen.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 6632. Een exemplaar wordt u kosteloos per e-mail toegezonden op uw verzoek.